© 2019 by Union micronclean. 

บริการ

 ในห้องคลีนรูม การให้ความสำคัญของการไหลเวียนของอนุภาคเล็ก จะต้องได้รับการควบคุมการกรองอนุภาคและการไหลเวียนของอากาศซึ่งเป็นตัวพาอนุภาคเล็กๆ ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องอย่างเหมาะสม ตัวห้องจะได้รับการออกแบบและติดตั้งอย่างเพียงพอเพื่อควบคุมจำนวนอนุภาคเล็กๆ ต่อ ลบ.ม. โดยขนาดอนุภาคที่ควบคุมมากน้อยตามแต่วัตถุประสงค์ของห้องคลีนรูมนั้นๆ ซึ่งนั่นหมายรวมถึงการอนุภาคขนาดเล็กที่ปนเปื้อนจากภายนอกที่เข้ามาในห้องทั้งหมดจึงต้องได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมด้วยการสวมชุดคลีนรูมที่เหมาะสมเช่นกัน

Pharmaceutical